2009-12-25

Quantum tunnel effect and alpha-decay of nuclei

Zhong-Zhou Ren, Nanjing University

͸Ƭأ[PPT]