Home -> People
Faculty:
Professor, Research Interests: String/M Theory, Gravity and Supergravity, String/M Theory Cosmology
Professor, Research Interests: Geometry, Topology and its relation with Quantum Field Theory
Qun Wang Professor, Research Interests:Particle Physics and Nuclear Physics
Professor, Research Interests: Theoretical Partical Physics
Professor, Research Interests: Black Hole,String Theory
Professor, Research Interests: String Theory,String Cosmology ,AdS/CFT
Professor, Research Interests: Cosmology,Partical Physics, Gravity
Gui-Jun Ding Professor, Research Interests: particle physics theory
Shuang-Yong Zhou Professor,Research Interests: Effective Field Theory, Gravity, Particle Physics, Cosmology
Yang Zhang Professor,Research Interests:Scattering ampltiudes, perturbative QCD, Integrability, Computational algebraic geometry
Zhi-Guang Xiao Associate Professor,Research Interests:Yang-Mills theory; String theory; Gauge/string duality; Hadron physics
Yi  Cheng
Professor, Research Interests: Intergratable System, Conformal Field Theory, Free field theory realization of W-Algebra
Qin  Chen
Professor, Research Interests: Theory of Submanifold, Geometrical Theory of Integratable System
Professor, Research Interests: Phenomenology, Quantum Gravity, Integratable System, Black Hole Entropy
   

Adjunct & Guest Professors:
(2005.4--)

Honorable Professor, Research Interests: String Theory, Black Hole and Microscopical interpretation of Black Hole Entropy, p-brane, S-brane, ds/CFTCorrespondence

(2002.11--)

Zhao Zhong-Yao Lecture Professor of Physics£¬Research Interests: String Theory,Chern-SimonsGauge Theory, Fractional Statistical and Quantum Hall EffectYang-BaxterEquation, Noncommutative Geometry and Noncommutative Field/String Theory

Chuan-Jie Zhu (2006.1--2008.12)

Adjunct Professor, Research Interests: String Theory, W-Algebra and W-Gravity, Noncommutative Field Theory in String Theory, 2-Loop Computation in Superstring Theory

Yi-Hong Gao (2006.1--2008.12)

Adjunct Professor, Research Interests: String Theory, Noncommutative Spacetime and QFT on Fuzzy Manifold, Holographic Principle, String Theory Origin of Cosmological Constant

Rong-Gen Cai (2006.1--2008.12)

Adjunct Professor, Research Interests: Gravity and Cosmology, The Classical and Quantum Physics of Black Hole, Evolution of Early Universe, Classical and Quantum Gravity, Superstring Theory and Supergravity, etc.

Xiao-Gang He
(2004.6--2007.05) Guest Professor, Research Interests: Particle Physics Phenomenology(CP Violation, B-Meson, K-Meson Physics and SUSY Particle Physics), Particle Cosmology and Quantum Mechanics, etc.
(2006.6--2009.6)
Adjunct Professor, Research Interests: neutrino physics, the origin of Fermion masses, CP violation and matter-antimatter asymmetry, B and D physics, new phyics phenomenology.
Postdocs:
Avirup Ghosh  
Yuji Sugimoto  

PhD/undergraduate Students:
Yi-Cen Mou/Qiang Jia /Xi Gong /Hao-Min Rao/De-Hao Zhao/Bao-Ning Du/Yu-Jia Wang/Yong Song/Zi-Hao Wu/Pei-Xuan Zeng/Long-Yue Li/Xiao-Xiao Kou/Hao Xu/Ye-Heng Tong/Jun-Hao Li
Graduated PhD students:
Hua Bai/ Bo Ning / Rong-Jun Wu/ Zhao-Long Wang/ Shan-Shan Xu/ Xiao-Dong Li/Rong-Xin Miao/Chao Wu/Yi Sun/Yang-Jun Ou/Jian-Fei Xu/Xian-Fu Wang/Da Zhou/Wen-He Cai/Yu-Xuan Peng/Xin Wang
 
Former Postdocs:
Daniel Brattan Research Interests:
Xu-Dong Wang Research Interests:Noncommutative Field Theory
Shuang-Qing Wu Research Interests:gravitational black holes
Dan-Tao Peng Research Interests: String/M Theory and Cosmology
Cheng-Bo Guan Research Interests: Noncommutative Geometry
Hui-Quan Li Research Interests:String theory and its applications
Fakhar Kamran Research Interests:Integrable Systems,Lie Algebra & Groups Fluid Mechanics
 
Former graduate students:
Yi-Fei Chen/Shu Dai/Guan-Nan Zhong/ Mi-Xiang Lan /Rui Zhen/Qi-Sheng Zhu/Wei Gu /Zhe Zeng/Su Wang
 
Former undergraduate students:
Qing-Jun Jin//Dong Zheng
 
Former faculty or adjunct professors:
Associate Research Scientist, Research Interests: String Phenomenology, Supersymmetric Quantum Field Theory,AdS/CFT Correspondence
Hong Lu Adjunct Professor, Research Interests: String/M Theory, Supergravity, CFT, W-Algebra and W-Algebra, etc.
De-Hai Zhang gravity, conformal field theory, supersymmetry/supergravity, string theory,
particle cosmology (inflation, dark matter, dark energy, CMB, the accelerated
expansion of the universe etc)
Miao Li Professor, Research Interests:String/M Theory, Supersymmetric Gauge Theory and Its Dual Theory, Matrix Model in String/M Theory
Huan-Xiong Yang Associate Professor,Research Interests:Conformal field theory and low dimensional integrable systems, superstring phenomenology.