People


Faculty:

Name

Title

Research Interests

JianXin Lu

Professor

String/M-Theory, Gravity and Supergravity, Grand unified theory

Li-Ming Cao

Professor

Black Hole,String Theory

Gui-Jun Ding

Professor

Particle physics theory
Dao-Neng Gao

Professor

Theoretical Partical Physics

Min-Xin Huang

Professor

String Theory,String Cosmology , AdS/CFT

MingZhe Li

Professor

Cosmology,Partical Physics, Gravity

Qun Wang

Professor

Particle Physics and Nuclear Physics

Yang Zhang

Professor

Scattering ampltiudes, perturbative QCD, Integrability, Computational algebraic geometry
Shuang-Yong Zhou

Professor

Effective Field Theory, Gravity, Particle Physics, Cosmology
Yi  ChengProfessorIntergratable System, Conformal Field Theory, Free field theory realization of W-Algebra
Qin  ChenProfessorTheory of Submanifold, Geometrical Theory of Integratable System
Sen  HuProfessorGeometry, Topology and its relation with Quantum Field Theory
Mu-Lin Yan

Professor

Phenomenology, Quantum Gravity, Integratable System, Black Hole Entropy    Special Associate Professor:

      Name                       Research Interests

  Chen Chen             Particle Physics and Nuclear Physics


Adjunct & Guest Professors:

Name

Employment Period

Title

Research Interests

Strominger

(2005.4--)

Honorable Professor

String Theory, Black Hole and Microscopical interpretation of Black Hole Entropy, 

p-brane, S-brane, Ads/CFT Correspondence.

Yong-Shi Wu

(2002.11--)

Zhao Zhong-Yao Lecture

Professor of Physics

String Theory, Chern-Simons Gauge Theory, Fractional Statistical and Quantum

Hall Effect Yang-Baxter Equation, Noncommutative Geometry and Noncommutative

Field/String Theory.

Chuan-Jie Zhu

(2006.1-2008.12)

Adjunct Professor

String Theory, W-Algebra and W-Gravity, Noncommutative Field Theory in 

String Theory, 2-Loop Computation in Superstring Theory.

Yi-Hong Gao

(2006.1--2008.12)

Adjunct Professor

String Theory, Noncommutative Spacetime and QFT on Fuzzy Manifold,

Holographic Principle, String Theory Origin of Cosmological Constant.

Rong-Gen Cai

(2006.1--2008.12)

Adjunct Professor

Gravity and Cosmology, Classical and Quantum Physics of Black Hole, Evolution of

Early Universe, Classical and Quantum Gravity, Superstring Theory and Supergravity.

Xiao-Gang He

(2004.6--2007.05)

Guest Professor

Particle Physics Phenomenology (CP Violation, B-Meson, K-Meson Physicsand SUSY 

Particle Physics), Particle Cosmology and Quantum Mechanics.

Zhi-Zhong Xing

(2006.6--2009.6)

Adjunct Professor

Neutrino physics, the origin of Fermion masses, CP violation and

matter-antimatter asymmetry, B and D physics, new phyics phenomenology.


Postdocs:

Nan Zhang

 Xiaodi Li

Qing Chen


PhD/undergraduate Students:

Hao-Min Rao

De-Hao Zhao

Bao-Ning Du

Zi-Hao Wu

Long-Yue Li

Xiao-Xiao Kou

Hao Xu

Ye-Heng Tong

Jun-Hao Li

Guo-Dong Zhang

Rui Zhou

Zhi-Hao Li

Gao-Fu Ren

Rou-Rou Ma

Zong-Lin Mo

Dong-Yu Hong

Yu Wu

  


Graduated Students:

Hua Bai

Bo Ning

Rong-Jun Wu

Zhao-Long Wang

Shan-Shan Xu

Xiao-Dong Li

Rong-Xin Miao

Chao Wu

Yi Sun

Yang-Jun Ou

Jian-Fei Xu

Xian-Fu Wang

Da Zhou

Wen-He Cai

Yu-Xuan Peng

Xin Wang

Yu Wu

Qiang Jia

Yu-Jia Wang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former graduate students:

Yi-Fei Chen

Shu Dai

Guan-Nan Zhong

Mi-Xiang Lan

Rui Zhen

Qi-Sheng Zhu

Wei Gu

Zhe Zeng

Su Wang

Hong-Liang Ma

Yi-Cen Mou

Xi Gong

Yong Song

Pei-Xuan Zeng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former undergraduate students:

Qing-Jun Jin

Dong Zheng

 

 

 

  


Former Postdocs:

Name

Research Interests

Daniel Brattan

Strong coupling system

Xu-Dong Wang

Noncommutative Field Theory

Shuang-Qing Wu

gravitational black holes

Dan-Tao Peng

String/M Theory and Cosmology

Cheng-Bo Guan

Noncommutative Geometry

Hui-Quan Li

String theory and its applications

Fakhar Kamran

Integrable Systems,Lie Algebra & Groups Fluid Mechanics

Yuji Sugimoto

Topological string theory

Avirup Ghosh

Black hole physics


Former faculty or adjunct professors:

Name

Title

Research Interests

Xiao-Jun Wang

Associate Research Scientist

String Phenomenology, Supersymmetric Quantum Field Theory, AdS/CFT Correspondence

Hong Lu

Adjunct Professor

String/M Theory, Supergravity, CFT, W-Algebra and W-Algebra, etc.

De-Hai Zhang

Adjunct Professor

gravity, conformal field theory, supersymmetry/supergravity, string theory, particle cosmology 

(inflation, dark matter, dark energy, CMB, the accelerated expansion of the universe etc)

Miao Li

Professor

String/M Theory, Supersymmetric Gauge Theory and Its Dual Theory, Matrix Model in String/M Theory

Huan-Xiong Yang

Associate Professor

Conformal field theory and low dimensional integrable systems, superstring phenomenology.