People


Faculty:

 

JianXin Lu

Professor, Research Interests: String/M Theory, Gravity and Supergravity, String/M theory cosmology

Qun Wang

Professor, Research Interests:Particle Physics and Nuclear Physics

Dao-Neng Gao

Professor, Research Interests: Theoretical Partical Physics

Li-Ming Cao

Professor, Research Interests: Black Hole,String Theory

Min-Xin Huang

Professor, Research Interests: String Theory,String Cosmology , AdS/CFT

MingZhe Li

Professor, Research Interests: Cosmology,Partical Physics, Gravity

Gui-Jun Ding

Professor, Research Interests: particle physics theory

Shuang-Yong Zhou

Professor,Research Interests: Effective Field Theory, Gravity, Particle Physics, Cosmology

Yang Zhang

Professor,Research Interests:Scattering ampltiudes, perturbative QCD, Integrability, Computational algebraic geometry

Zhi-Guang Xiao

Associate Professor,Research Interests:Yang-Mills theory; String theory; Gauge/string duality; Hadron physics

Yi  Cheng

Professor, Research Interests: Intergratable System, Conformal Field Theory, Free field theory realization of W-Algebra

Qin  Chen

Professor, Research Interests: Theory of Submanifold, Geometrical Theory of Integratable System

Sen  Hu

Professor, Research Interests: Geometry, Topology and its relation with Quantum Field Theory

Mu-Lin Yan

Professor, Research Interests: Phenomenology, Quantum Gravity, Integratable System, Black Hole Entropy


Adjunct & Guest Professors:

Strominger 

(2005.4--)

Honorable Professor, Research Interests: String Theory, Black Hole and Microscopical interpretation of Black Hole Entropy, p-brane, S-brane,ds/CFTCorrespondence

Yong-Shi Wu

(2002.11--)

Zhao Zhong-Yao Lecture Professor of Physics£¬Research Interests: String Theory,Chern-SimonsGauge Theory, Fractional Statistical and Quantum Hall EffectYang-BaxterEquation, Noncommutative Geometry and Noncommutative Field/String Theory

Chuan-Jie Zhu

(2006.1-2008.12)

Adjunct Professor, Research Interests: String Theory, W-Algebra and W-Gravity, Noncommutative Field Theory in String Theory, 2-Loop Computation in Superstring Theory

Yi-Hong Gao

(2006.1--2008.12)

Adjunct Professor, Research Interests: String Theory, Noncommutative Spacetime and QFT on Fuzzy Manifold, Holographic Principle, String Theory Origin of Cosmological Constant

Rong-Gen Cai

(2006.1--2008.12)

Adjunct Professor, Research Interests: Gravity and Cosmology, The Classical and Quantum Physics of Black Hole, Evolution of Early Universe, Classical and Quantum Gravity, Superstring Theory and Supergravity, etc.

Xiao-Gang He 

(2004.6--2007.05)

Guest Professor, Research Interests: Particle Physics Phenomenology(CP Violation, B-Meson, K-Meson Physics and SUSY Particle Physics), Particle Cosmology and Quantum Mechanics, etc.

Zhi-Zhong Xing

(2006.6--2009.6)

Adjunct Professor, Research Interests: neutrino physics, the origin of Fermion masses, CP violation and matter-antimatter asymmetry, B and D physics, new phyics phenomenology.

Postdocs:

Avirup Ghosh

 

Yuji Sugimoto

 


PhD/undergraduate Students:

Yi-Cen Mou/Qiang Jia /Xi Gong /Hao-Min Rao/De-Hao Zhao/Bao-Ning Du/Yu-Jia Wang/Yong Song/Zi-Hao Wu/Pei-Xuan Zeng/Long-Yue Li/Xiao-Xiao Kou/Hao Xu/Ye-Heng Tong/Jun-Hao Li


Graduated PhD students:

Hua Bai/ Bo Ning / Rong-Jun Wu/ Zhao-Long Wang/ Shan-Shan Xu/ Xiao-Dong Li/Rong-Xin Miao/Chao Wu/Yi Sun/Yang-Jun Ou/Jian-Fei Xu/Xian-Fu Wang/Da Zhou/Wen-He Cai/Yu-Xuan Peng/Xin Wang


Former Postdocs:

Daniel Brattan

Research Interests:

Xu-Dong Wang

Research Interests:Noncommutative Field Theory

Shuang-Qing Wu

Research Interests:gravitational black holes

Dan-Tao Peng

Research Interests: String/M Theory and Cosmology

Cheng-Bo Guan

Research Interests: Noncommutative Geometry

Hui-Quan Li

Research Interests:String theory and its applications

Fakhar Kamran

Research Interests:Integrable Systems,Lie Algebra & Groups Fluid Mechanics

 

Former graduate students:

Yi-Fei Chen/Shu Dai/Guan-Nan Zhong/ Mi-Xiang Lan /Rui Zhen/Qi-Sheng Zhu/Wei Gu /Zhe Zeng/Su Wang


Former undergraduate students:

Qing-Jun Jin//Dong Zheng


Former faculty or adjunct professors:

Xiao-Jun Wang

Associate Research Scientist, Research Interests: String Phenomenology, Supersymmetric Quantum Field Theory, AdS/CFT Correspondence

Hong Lu

Adjunct Professor, Research Interests: String/M Theory, Supergravity, CFT, W-Algebra and W-Algebra, etc.

De-Hai Zhang

Adjunct Professor, Research Interests: gravity, conformal field theory, supersymmetry/supergravity, string theory, particle cosmology  (inflation, dark matter, dark energy, CMB, the accelerated expansion of the universe etc)

Miao Li

Professor, Research Interests:String/M Theory, Supersymmetric Gauge Theory and Its Dual Theory, Matrix Model in String/M Theory

Huan-Xiong Yang

Associate Professor,Research Interests:Conformal field theory and low dimensional integrable systems, superstring phenomenology.